top of page

Opublikowane w dniu: 19.04.2023

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób
i mienia oraz wykonywanie innych prac i zadań na terenie ZUOK

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690564403
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wolności
1.5.2.) Miejscowość: Mielec
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 17 17 5831141
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zuok@onet.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuok.mielec.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne


SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz wykonywanie innych prac i zadań na terenie ZUOK
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-170cffb7-dd60-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00181995
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną


Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy


SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA


3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-170cffb7-dd60-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00181995/01 z dnia 2023-04-18
2023-04-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W prowadzonym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-
Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
   2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
   3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
2020r., poz. 2452).
  4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
  5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku
załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być
opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
  6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
  7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą 39-300 Mielec,
ul. Wolności 171;
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. jest pani Elżbieta Streb,
dostępna pod adresem poczty elektronicznej: zuok@onet.eu oraz nr telefonu 17 5831141;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 2) ustawy
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) – dalej zwaną ustawą Pzp;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22


RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00181995/01 z dnia 2023-04-18
2023-04-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.


SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia oraz wykonywanie innych prac i zadań wskazanych przez
Zamawiającego na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wolności 171, 39-300 Mielec.
Szacunkowa ilość roboczogodzin wynosi 6 600.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79700000-1 - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru
79715000-9 - Usługi patrolowe
90910000-9 - Usługi sprzątania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak
4.2.12.) Opis wznowienia
po upływie obowiązywania umowy zwartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleni zamówienia, zostanie
ogłoszone kolejne postępowanie w przedmiocie wykonywania usługi ochrony osób i mienia oraz wykonywanie innych prac i
zadań wskazanych przez Zamawiającego na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00181995/01 z dnia 2023-04-18
2023-04-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „Cena”
W tym kryterium Wykonawca będzie mógł uzyskać maksymalnie 80 punktów. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie
ceny brutto za 1 roboczogodzinę świadczenia usługi przez jednego pracownika ochrony z uwzględnieniem wszystkich kosztów
Wykonawcy niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, w tym zatrudnienia pracownika ochrony na podstawie stosunku pracy,
podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie z wzorem: C =
[Cmin / Co] x 80 pkt, gdzie: C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, Cmin – najniższa cena brutto w złożonych ofertach
(zł)
Co – cena brutto w ocenianej ofercie (zł).
Kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia w ochronie obiektów użyteczności publicznej”
Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.W przypadku
zaoferowania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym skierowania do realizacji zamówienia – świadczenia usług ochrony oraz
wykonywania innych prac i zadań wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (nie dotyczy patrolu
interwencyjnego) wyłącznie osób - pracowników - posiadających minimum 6 miesięcy stażu pracy w ochronie obiektów użyteczności
publicznej, Zamawiający przyzna Wykonawcy w niniejszym kryterium 10 pkt. W przypadku nie zaoferowania realizacji usług ochrony
wyłącznie przez osoby posiadające min. 6 miesięczny staż pracy w ochronie w obiektach użyteczności publicznej Zamawiający
przyzna Wykonawcy w kryterium 0 pkt. Kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia w
wykonywaniu usług porządkowych w obiektach użyteczności publicznej” Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie informacji
podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym
skierowania do realizacji zamówienia – świadczenia usług ochrony oraz wykonywania innych prac i zadań wskazanych przez
Zamawiającego (nie dotyczy patrolu interwencyjnego) co najmniej 3 osób – pracowników - posiadających minimum 6 miesięcy stażu
pracy w wykonywaniu usług porządkowych w obiektach użyteczności publicznej, Zamawiający przyzna w niniejszym kryterium 10
pkt. W przypadku nie zaoferowania do realizacji usług ochrony, co najmniej 3 osób posiadających min. 6 miesięcznego stażu pracy
w wykonywaniu usług porządkowych w obiektach użyteczności publicznej, Zamawiający przyzna Wykonawcy w tym kryterium 0 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów, przyznanych w
ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia, obliczoną na podstawie poniższego wzoru: P = C + D1 + D2, gdzie: P
- łączna liczba punktów oferty ocenianej;
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
D1 - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu
zamówienia w ochronie obiektów użyteczności publicznej”
D2 - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu
zamówienia w wykonywaniu usług porządkowych w obiektach użyteczności publicznej ”
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia w ochronie obiektów
użyteczności publicznej
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia w wykonywaniu usług
porządkowych w obiektach użyteczności publicznej
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie


SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW


5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00181995/01 z dnia 2023-04-18
2023-04-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający określa w powyższym zakresie następujące warunki:
Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i
mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i
mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli co
najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z
którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa w powyższym zakresie następujące warunki:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę ochrony osób i mienia, o wartości
nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.
W przypadku usług wykonywanych Wykonawca musi wykazać, że faktycznie wykonał taką część trwającej usługi, która
pozwoli spełnić wymogi określone przez zamawiającego w zakresie wartości usługi.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy.
Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby (podmiot trzeci), jeśli podmioty te
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do IDW;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 1995),
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do IDW;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,
o których mowa w pkt. 5.6.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury.
2.Dokument, o którym mowa w pkt. 1 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt. 1 powyżej zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00181995/01 z dnia 2023-04-18
2023-04-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Przepis pkt. 2 powyżej stosuje się.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi do realizacji którego te
zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując Zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawi wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 5.5 także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w pkt. 5.6 oraz 5.7.
8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do IDW;


SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA


6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Dziale
X pkt 1 IDW, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do IDW.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie


SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY


7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie


SEKCJA VIII – PROCEDURA


8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-27 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-27 08:30
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00181995/01 z dnia 2023-04-18
2023-04-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-26
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
cena


SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


Ofertę stanowi interaktywny formularz ofertowy, który należy złożyć wraz z Formularzem Ofertowym sporządzonym zgodnie
z treścią wzoru zawartego w załączniku nr 1 do IDW. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Dziale X ust. 1 IDW;
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Dziale XI pkt 3 IDW (jeżeli dotyczy);
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00181995/01 z dnia 2023-04-18
2023-04-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi

Kotwica 1

Formularze edytowalne

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Rozdział I i III

SIWZ - Rozdział II
Wzór Umowy

WYJAŚNIENIA I INNE

ZP.271.1.2023

Informacje o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Kotwica 2
Kotwica 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

bottom of page