top of page

o firmie

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. rozpoczął działalność gospodarczą 1 IX 1998 na bazie nowo wybudowanego w 1997 składowiska odpadów komunalnych przy ul. Wolności. Spółce powierzono zarządzanie i utrzymywanie składowiska odpadów, utrzymywanie zrekultywowanego składowiska „Smoczka” oraz prowadzenie i obsługę selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Mielca. W pierwszym dziesięcioleciu funkcjonowania nowego składowiska w ogólnej masie odpadów największy udział procentowy ma Gmina Miejska Mielec – ok. 82 %.

SSE EURO-PARK MIELEC dostarcza ok. 15 %, a pozostali dostawcy – 3 %.
 

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o.

(KRS: 0000173576, NIP: 8171714791, REGON: 690564403)

Sposób reprezentacji:

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu. We wszystkich czynnościach związanych z bieżącą działalnością spółki z wyłączeniem zbycia przedsiębiorstwa, wydzierżawienia i ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz zbywania i obciążania nieruchomości, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest prokurent.

bottom of page