PSZOK

UWAGA!!!

Zmiana w regulaminie PSZOK:

Odpady zielone typu gałęzie, pniaki, korzenie należy dostarczyć w kawałkach tj. o średnicy nie większej niż 10 cm i długości max. do 15 cm.

Poniżej zamieszczony został Regulamin prowadzonego przez Gminę Miejska Mielec Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (PSZOK).

Jeżeli szukasz odpowiedzi na konkretne pytanie zapoznaj się wcześniej z listą najczęściej zadawanych pytań, znajdującej się poniżej Regulaminu. Być może tak uzyskasz szybciej szukaną informację. 

 

Kliknij poniższy przycisk.

REGULAMIN

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W MIELCU

 

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany dalej „PSZOK”.

 

§ 2

1. PSZOK zlokalizowany w Mielcu przy ul. Wolności 171 czynny jest:

1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1800;

2) w sobotę w godzinach od 1000 do 1400.

2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.

 

§ 3

 

1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie segregowane odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec w gospodarstwach domowych oraz odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Mielec, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

2. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie rodzaje odpadów komunalnych wskazane §6.

3. Odpady komunalne o których mowa w pkt. 2 przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie jeżeli spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie.

 

§ 4

 

1. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.

2. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK celem weryfikacji dostarczonych odpadów oraz wskazania miejsca ich rozładunku.

3. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów.

4. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem oraz nie wymienionych w regulaminie, jak również w przypadku gdy mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

5. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów ochrony środowiska.

6. Pracownik obsługi PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje jedynie miejsce, gdzie należy je umieścić.

7. Dostarczenie odpadów do PSZOK odbywa się na własny koszt.

8. Mieszkaniec przekazujący odpady ma obowiązek przedłożyć dokument tożsamości potwierdzający zamieszkanie lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na terenie Gminy Miejskiej Mielec (dowód osobisty lub ostatni dowód wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

9. Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK zostanie zarejestrowane w formularzu zawierającym imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, datę przyjęcia odpadów oraz ich rodzaj.

10. W PSZOK nie wystawia się kart przekazania odpadu, faktur i innych potwierdzeń

oddania odpadów.

11. Odpady pochodzące od mieszkańców Mielca dostarczane przez spółdzielnie, wspólnoty odbierane będą na podstawie pisemnej informacji potwierdzającej pochodzenie odpadów.

 

§ 5

 

1. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być prawidłowo posegregowane oraz jeżeli jest to wymagane prawidłowo zabezpieczone.

2. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.

3. Odpady wielkogabarytowe dostarczane do PSZOK muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.

4. Odpady zielone typu trawa, liście należy dostarczyć do PSZOK w workach które należy własnym staraniem wysypać w miejsce wskazane przez pracownika PSZOK.

5. Odpady zielone typu gałęzie, pniaki, korzenie należy dostarczyć w kawałkach tj. o średnicy nie większej niż 10 cm i długości max. do 15 cm.

6. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zielone znajdujące się w stanie umożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania, tj. nie mogą być w stanie rozkładu, zagnite czy sfermentowane.

7. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

8. PSZOK zbiera odpady metali na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

9. Szkło okienne przyjmowane jest wyłącznie bez elementów drewnianych (drewnianych ram okiennych), kitu, silikonu elementów z metalu, tworzywa.

 

§ 6

 

1. Rodzaje odpadów przyjmowane od mieszkańców:

a) papier i tektura - kartony, pudełka, gazety, książki, opakowania z papieru (z wyjątkiem worków po cemencie i zaprawach),

b) tworzywa sztuczne - plastikowe butelki, folie, opakowania z tworzyw bez zawartości,

c) szkło – słoiki, butelki, inne opakowania szklane,

d) szkło okienne – płaskie szkło nie zbrojone w taflach nie większych jak 80x 80 cm,

e) metale - puszki po konserwach, inne opakowania metalowe bez zawartości, drobny złom stalowy, złom aluminium i metali kolorowych,

f) opakowania wielomateriałowe – kartoniki po sokach, napojach, mleku,

g) opony – użytkowanie przy urządzeniach, samochodach do 3,5 T, nie obsługujących działalności gospodarczej,

h) odzież tekstylia – zużyte ubrania, tekstylia spakowane w workach, buty w osobnych workach,

i) odpady zielone – liście, trawa, pocięte gałęzie,

j) farby, tusze, kleje, rozpuszczalniki – pozostałości po farbach, tuszach, klejach, lepiszczach, środki czyszczące, opakowania po środkach zawierające substancje niebezpieczne, częściowo zużyte z remontów wykonanych własnym staraniem,

k) tusze drukarskie, tonery – zapakowane w oryginalnych opakowaniach lub pojedynczo w szczelnych woreczkach,

l) leki – przeterminowane leki z gospodarstw domowych w oryginalnych opakowaniach,

m) baterie, akumulatory – baterie i akumulatory pochodzące z gospodarstw domowych,

n) AGD – kompletny sprzęt gospodarstwa domowego, pralki, lodówki, telewizory monitory, komputery, suszarki inny drobny sprzęt tego typu,

o) lampy fluorescencyjne oraz inne odpady zawierające rtęć – świetlówki, żarówki, termometry,

p) drewno – drewno z okien bez szyb, drewno z mebli, skrzynki, deski, palety itp.,

q) opakowania po detergentach, środkach ochrony roślin – wysortowane w workach,

r) odpady wielkogabarytowe – meble, sofy, wersalki, szafy, witryny bez elementów szklanych,

s) gruz – gruz betowy ceglany czysty bez tworzyw, metalu, płyt kartonowo gipsowych o wymiarach do 50cm x 50 cm z remontów wykonanych własnym staraniem,

t) odpady budowlane typu wełna mineralna, wata szklana, papa, posegregowane w workach z drobnych remontów wykonywanych samodzielnie, w PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z wymiany całych instalacji lub pokryć,

u) płyty kartonowo gipsowe bez elementów metalowych i z tworzywa sztucznego.

 

2. Rodzaje odpadów przyjmowane od innych wytwórców:

a) papier i tektura - kartony, pudełka, gazety, książki, opakowania z papieru,

b) tworzywa sztuczne - plastikowe butelki, folie, opakowania z tworzyw bez zawartości,

c) szkło – słoiki, butelki, inne opakowania szklane,

d) opakowania wielomateriałowe – kartoniki po sokach, napojach, mleku,

e) leki – przeterminowane leki z apteczek w oryginalnych opakowaniach.

3. W przypadku wytwórców o których mowa w pkt 2, w PSZOK przyjmowane są tylko i wyłącznie odpady wytworzone przez pracowników podczas spotkań, przerw itp. mające charakter komunalny.

 

§ 7

 

PSZOK nie przyjmuje odpadów:

a) komunalnych zmieszanych,

b) dostarczonych w sposób nieselektywny,

c) materiałów zawierających azbest,

d) nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiety), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego lub niewiadomego pochodzenia,

e) w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,

f) w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzyniach przyczepach np. zawierających kilka opakowań tego samego rodzaju),

g) części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych z wyłączeniem zużytych opon

h) pochodzących z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami,

i) odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,

j) z terenu budowy, remontu wymagającego zgłoszenia w instytucji lub remontów które nie były wykonywane samodzielnie,

k) odpadów niebędących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,

l) szkła zbrojonego,

m) popiołów, żużli,

n) odpadów z czyszczenia działek niezamieszkałych w stosunku do których nie zostały złożone deklaracje w Gminie Miejskiej Mielec i wniesione opłaty,

o) elementów wypełnionych materiałem pochodzenia zwierzęcego (np. pierze, wełna).

 

§ 8

 

1. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

2. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejscazłożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,

b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia,

c) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego oraz zasad obowiązujących na terenie zakładu.

 

§ 9

 

1. Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych udziela na miejscu pracownik PSZOK lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca pod numerem telefonu (17) 582 05 90.

2. Dostarczający odpady do PSZOK na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy itp.) przez administratora danych, którym jest Zarząd Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wolności 171, 39-300 Mielec. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania/prowadzenia działalności osób przywożących odpady do punktu. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania jest równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.

3. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

4. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

5. Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mielcu sprawuje Zarząd Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Mielcu.

6. Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na 5 dni przed wejściem w życie.

 

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 
Sp. z o. o. w Mielcu

ul. Wolności 171

39-300 Mielec

NIP: 817-17-14-791

tel 17 583 - 11 - 41
fax 17 222 - 38 - 38
e-mail:zuok@onet.eu

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now