top of page

PSZOK

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIELCU

 

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany dalej „PSZOK”.

 

§ 2

 1. PSZOK zlokalizowany w Mielcu przy ul. Wolności 171 czynny jest:

 1. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00;

 2. w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00.

 1. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.

 2. Korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

 1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie segregowane odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców miasta Mielca oraz Gminy Mielec w gospodarstwach domowych.

 2. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie rodzaje odpadów komunalnych wskazane
  w §6.

 3. Odpady komunalne, o których mowa w pkt. 2 przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie jeżeli spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 

§ 4

 1. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.

 2. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK celem weryfikacji dostarczonych odpadów oraz wskazania miejsca ich rozładunku.

 3. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów.

 4. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów ochrony środowiska.

 5. Pracownik obsługi PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje jedynie miejsce, gdzie należy je umieścić.

 6. Dostarczenie odpadów do PSZOK odbywa się na własny koszt.

 7. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów:

 1. gdy zachodzi podejrzenie, że odpady nie pochodzą z gospodarstwa domowego,

 2. dostarczonych w sposób nieselektywny, niezgodny z niniejszym Regulaminem,

 3. nie wymienionych w niniejszym Regulaminie,

 4. jeżeli nie spełniają wymagań określonych w niniejszym Regulaminie,

 5. jeżeli dostawca nie przedstawi dokumentów, o którym mowa w ust. 8 oraz nie wypełni/podpisze formularza przyjęcia odpadów w PSZOK

 6. w przypadku, gdy mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

 1. Dostarczenie odpadów do PSZOK wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych wymaga okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość dostawcy oraz adres jego zamieszkania na terenie miasta Mielca/Gminy Mielec (np. dowód osobisty lub ostatni dowód wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). W przypadku braku potwierdzenia pracownik PSZOK odmówi przyjęcia odpadów.

 2. Odpady wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałych miasta Mielca/Gminy Mielec mogą być dostarczone przez inny podmiot (niż właściciel nieruchomości) pod warunkiem przekazania pracownikowi PSZOK pisemnego upoważnienia właściciela nieruchomości do działania w jego imieniu zawierającego dane: imię i nazwisko, PESEL właściciela nieruchomości, adres zamieszkania (nieruchomości na której powstały odpady), nazwa i adres firmy/osoby, nr dowodu osobistego osoby która wykonuje zlecenie. Upoważnienie musi zawierać czytelny podpis właściciela nieruchomości oraz osoby upoważnionej.

 3. Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK zostanie zarejestrowane na odpowiednim formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK pochodzących od mieszkańców Mielca dostarczane przez spółdzielnie, wspólnoty zostanie zarejestrowane na odpowiednim formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 5. PSZOK nie wystawia kart przekazania odpadu, faktur i innych potwierdzeń oddania odpadów.

 6. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy zdeklarowali kompostowanie bioodpadów w kompostowniku domowym nie mogą oddawać odpadów biodegradowalnych (trawa, gałęzie, liście itp.) 1

 

§ 5

 1. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być prawidłowo posegregowane
  i prawidłowo zabezpieczone.

 2. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych
  i nieprzeciekających pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.

 3. Odpady wielkogabarytowe dostarczane do PSZOK muszą być opróżnione
  z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.

 4. Odpady zielone typu trawa, liście należy dostarczyć do PSZOK w workach, pojemnikach które należy własnym staraniem wysypać w miejsce wskazane przez pracownika PSZOK.

 5. Odpady zielone typu gałęzie, pniaki należy dostarczyć w kawałkach tj. nie dłuższe niż 15 cm i nie grubsze niż 10 cm.

 6. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zielone znajdujące się w stanie umożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania, tj. nie mogą być w stanie rozkładu, zagnite czy sfermentowane.

 7. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów osobowych użytkowanych prywatnie
  o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

 8. PSZOK zbiera odpady metali na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z póź. zm).

 9. Szkło okienne przyjmowane jest wyłącznie bez elementów drewnianych (drewnianych ram okiennych), kitu, silikonu elementów z metalu, tworzywa.

 10. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie.

 11. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne przyjmowane są
  w maksymalnej ilości odpowiadającej pojemności 1 pojemnika 1100 l (1,1 m3/rok)
  w ciągu roku z jednego gospodarstwa domowego. Za każdy dodatkowy m3 odpadów naliczana będzie opłata według ustalonego cennika (Załącznik 3)2.

 12. Dopuszcza się odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w PSZOK pochodzących od innych wytwórców niż mieszkańcy miasta Mielca/Gminy Mielec za odpłatnością.

 13. Odpady przy przyjęciu są sprawdzane przez pracownika PSZOK, na tej podstawie określa ich ilość (masę).

 

§ 6

Rodzaje odpadów przyjmowane od mieszkańców:


 1. papier i tektura – kartony, pudełka, gazety, książki, opakowania z papieru

 2. (z wyjątkiem worków po cemencie i zaprawach),

 3. tworzywa sztuczne - plastikowe butelki, folie, opakowania z tworzyw bez zawartości (tworzywa mocno zabrudzone nie będą przyjmowane),

 4. szkło – słoiki, butelki, inne opakowania szklane,

 5. szkło okienne bezbarwne – płaskie szkło nie zbrojone w taflach nie większych jak 40 x 40 cm,

 6. metale – puszki po konserwach, inne opakowania metalowe bez zawartości, drobny złom stalowy i metali kolorowych,

 7. opakowania wielomateriałowe – kartoniki po sokach, napojach, mleku,

 8. opony – użytkowanie przy urządzeniach, samochodach osobowych do 3,5 T, nie obsługujących działalności gospodarczej,

 9. odzież tekstylia – zużyte ubrania, tekstylia, buty - spakowane w workach,

 10. odpady zielone – np. liście, trawa, pocięte gałęzie (nie dłuższe niż 15 cm i nie grubsze niż 10 cm),

 11. farby, tusze, kleje, rozpuszczalniki – pozostałości po farbach, tuszach, klejach, lepiszczach, środki czyszczące, opakowania po środkach zawierające substancje niebezpieczne, częściowo zużyte z remontów wykonanych własnym staraniem,

 12. tusze drukarskie, tonery – zapakowane w oryginalnych opakowaniach lub pojedynczo w szczelnych woreczkach,

 13. leki – przeterminowane leki z gospodarstw domowych w oryginalnych opakowaniach,

 14. baterie, akumulatory – baterie i akumulatory pochodzące z gospodarstw domowych,

 15. AGD – kompletny sprzęt gospodarstwa domowego, pralki, lodówki, telewizory monitory, komputery, suszarki inny drobny sprzęt tego typu,

 16. lampy fluorescencyjne oraz inne odpady zawierające rtęć – świetlówki, żarówki, termometry,

 17. drewno – drewno z okien bez szyb, drewno z mebli, skrzynki, deski, palety itp.,

 18. opakowania po detergentach, środkach ochrony roślin – wysortowane,

 19. odpady wielkogabarytowe – meble, sofy, wersalki, szafy, witryny bez elementów szklanych,

 20. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych,

 21. w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych

 22. w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi np. igły i strzykawki,

 23. gruz – gruz betowy ceglany czysty bez tworzyw, metalu, płyt kartonowo gipsowych o wymiarach do 50cm x 50 cm z remontów wykonanych własnym staraniem (limit przyjęcia2),

 24. odpady budowlane typu wełna mineralna, wata szklana, papa, posegregowane

 25. w workach z drobnych remontów wykonywanych samodzielnie (limit przyjęcia2), w PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z wymiany całych instalacji lub pokryć,

 26. płyty kartonowo gipsowe bez elementów metalowych i z tworzywa sztucznego (limit przyjęcia2).

 27. popiół pochodzący z gospodarstw domowych.

 

§ 7

PSZOK nie przyjmuje odpadów:

a/ komunalnych zmieszanych,

b/ materiałów zawierających azbest,

c/ nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiety), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego lub niewiadomego pochodzenia,

d/ w opakowaniach nieszczelnych, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania, płynnych nie zamkniętych szczelnie,

e/ w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzyniach przyczepach np. zawierających kilka opakowań tego samego rodzaju),

f/ części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych z wyłączeniem zużytych opon,

g/ pochodzących z działalności gospodarczej,

h/ odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,

i/ z terenu budowy, remontu wymagającego zgłoszenia w instytucji lub remontów które nie były wykonywane samodzielnie,

j/ odpadów niebędących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,

k/ szkła zbrojonego,

l/ żużli,

m/ odpadów z czyszczenia działek niezamieszkałych w stosunku, do których nie zostały złożone deklaracje do urzędu miasta Mielca/Gminy Mielec i wniesione opłaty,

n/elementów wypełnionych materiałem pochodzenia zwierzęcego (np. pierze, wełna),

o/ styropianu budowlanego, papy, wełny mineralnej nieodpłatnie w ilości powyżej 1m3
(limit przyjęcia dotyczy wszystkich odpadów budowlanych liczonych razem do sumy 1m3/rok)2.

 

§ 8

1/ Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

2/ Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

a/przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz spos obu poruszania się po PSZOK,

b/ zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia, palenia papierosów.

c/ stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego oraz zasad obowiązujących na terenie zakładu.


 

§ 9

 1. Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mielcu sprawuje Zarząd Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Mielcu.

 2. Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych udziela na miejscu pracownik PSZOK.

 3. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

 4. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z póź. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 poz. 10 z póź.zm.).

 5. Każdy korzystający z PSZOK przekazuje dane osobowe, które przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, na potrzeby niezbędne do realizacji procesu ewidencjonowania odpadów oraz weryfikacji uprawnień do skorzystania z PSZOK przez mieszkańców Mielca - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje się, iż:

 6. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku
  z przekazywaniem odpadów do PSZOK jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 173576, ul. Wolności 171, 39-300 Mielec, NIP: 8171714791, REGON: 690564403.

 7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przez Administratora działalności usługowej związanej z gospodarką odpadami,
  w szczególności w celu potwierdzenia miejsca zamieszkanie na terenie gminy Mielec, niezbędnego do odebrania, obróbki i usuwania odpadów oraz odzysku surowców z materiałów segregowanych;

 8. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b
  (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą), c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO;

 9. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

 10. Państwa dane osobowe wynikające z umowy przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zadania określonego w pkt 2, a po jego zakończeniu przez okres 1 roku, po czym zostaną zniszczone;

 11. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

 12. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych;

 13. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości odebrania odpadów.

 

§ 10

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020 r. 

 2. Korzystanie z PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Przypisy:

1/ W przypadku mieszkańców miasta Mielca, zapis obowiązuje od momentu podjęcia przez Radę Miejską
w Mielcu stosownej uchwały.

2/ Limit przyjęcia dotyczy mieszkańców miasta Mielca.


 


 

Załączniki do Regulaminu:

Formularz przyjęcia odpadów do PSZOK – mieszkańcy.

Formularz przyjęcia odpadów do PSZOK – zarządcy nieruchomości.

Cennik przyjęcia odpadów budowlanych i rozbiórkowych w PSZOK.

Kotwica 2
 • Co należy wrzucać do pojemnika na papier?
  opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki i worki papierowe, papier pakowy. Do pojemnika na papier NIE powinno się wrzucać: papieru mocno zabrudzonego czy zatłuszczonego, papieru powlekanego folią i kalki, kartonów po mleku i napojach, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
 • Co należy wrzucać do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne?
  odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), plastikowe opakowania po produktach spożywczych, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, aluminiowe puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe. Do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale NIE powinno się wrzucać: strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
 • Co należy wrzucać do pojemnika na opakowania szklane?
  butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach. Do pojemnika na szkło NIE powinno się wrzucać: szkła stołowego – żaroodpornego, ceramiki, doniczek, fajansu i porcelany zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, szkła kryształowego, reflektorów, nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometrów i strzykawek, monitorów i lamp telewizyjnych, szyb okiennych i zbrojonych, szyb samochodowych, luster i witraży, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
 • Co należy wrzucać do pojemnika na odpady biodegradowalne?
  gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew, owoce, warzywa itp., niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia. Do odpadów „zielonych” – roślinnych NIE powinno się wrzucać: kości zwierząt, mięsa i padliny zwierząt, oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
 • Co należy wrzucać do odpadów zmieszanych?
  Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać to, czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne. Ale nie wszystko powinno tam trafić… Do odpadów zmieszanych NIE powinno się wrzucać: odpadów niebezpiecznych: baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, opakowań po środkach ochrony roślin itp.; elektrośmieci, odpadów gabarytowych. zamknij
 • Czy do pojemnika na papier wolno wyrzucać zabrudzony papier?
  Należy unikać wrzucania papieru silnie zabrudzonego do pojemnika na papier.
 • Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?
  Nie powinno się myć opakowań, o ile gmina wyraźnie tego nie zaleca. Pamiętajmy, że mycie opakowań powoduje zwiększone zużycie wody. Opakowania należy jednak opróżniać (nie wyrzucajmy do śmieci w połowie pełnego słoika z dżemem).
 • Czy przed wyrzuceniem należy usuwać etykiety z butelek i słoików?
  Nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia wody. Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC) należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do recyclingu, należy ją wrzucić do śmieci zmieszanych.
 • Do którego pojemnika należy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?
  Do pojemnika na odpady z metali i tworzyw sztucznych.
 • Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować śmieci?
  Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas naliczana jest opłata według wyższej stawki, ustalonej przez radę gminy (tzn. stawki za odpady zmieszane).
 • Jak należy postępować z odpadami składającymi się z różnych elementów, a trudnymi do samodzielnego rozdzielenia np. z zepsutymi wózkami dziecięcymi?"
  Takie przedmioty, jak np. wózki dziecięce, należy traktować jak odpady gabarytowe i oddawać je do punktu zbiórki selektywnej. Mniejsze śmieci tego typu, np. zepsute zabawki można wrzucać do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, o ile nie są wykonane z kilku trwale połączonych surowców. W obu przypadkach odpad zostanie mechanicznie rozdrobniony w sortowni.
 • Co należy zrobić w sytuacji, gdy do jednego pojemnika trafiają odpady składające się z kilku różnych surowców?"
  W miarę możliwości należy je rozdzielić. Przykładem jest aluminiowe wieczko od jogurtu, które powinno być oderwane od plastikowego kubeczka przed wyrzuceniem obu elementów do kosza na plastik i metal.
 • Gdzie należy wyrzucić szkło inne niż opakowania szklane np. szkło okienne, ceramikę itp.?"
  Takie szkło powinno być zbierane oddzielnie przez gminy, ponieważ opakowania szklane nie mogą być przetwarzane razem z innymi rodzajami tego surowca.
 • Co z odpadami po remoncie - czy gmina ma obowiązek odebrać śmieci w ramach opłaty?
  Nie zostało to sprecyzowane w ustawie. Gmina określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w ramach opłaty. Zobacz zapisy w regulaminie zamieszczonym na tej stronie, w w razie dalszych niejasności skontaktuj sie telefonicznie z pracownikami ZUOK Mielec.
 • Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno?
  Butelki PET (najlepiej odkręcone zgniecione) i nakrętki od butelek wyrzucamy razem do pojemnika na tworzywa sztuczne. Kwestie te powinny zostać określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
 • Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?
  Przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci i innych problematycznych odpadów. To możliwość legalnego pozbycia się śmieci, z którymi teraz nie wiadomo, co zrobić (zużyte baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.). Takie przedmioty, w tym także stary telewizor, można nieodpłatnie pozostawić w PSZOK. Adres i telefon znajduje się w zakładce "Kontakt".
Kotwica 1
bottom of page